Home About Us Portfolio Eng Service Contact Us  
     ทางบริษัทฯ ได้แบ่งประเภทการให้บริการออกเป็น 2 หมวดดังนี้

    หมวดที่ 1 งานทางด้านโครงสร้างวิศวกรรม (Engineering Work)

เป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้และความชำนาญทางวิศวกรรม การออกแบบโครงสร้าง ขั้นตอนการผลิตและติดตั้ง จะต้อง
      เป็นไปตามมาตรฐานและมีความปลอดภัยสูง บริษัทฯ สามารถให้บริการลูกค้าได้ทั่วประเทศ ตามกลุ่มงานดังต่อไนี้

1. งานทำฐานรากรับเครื่องจักร (Machinery Foundation)
2. งานทำพื้นยื่นรับเครื่องจักร (Cantilever slab)
3. งานปรับปรุงลิฟท์ขนของ (Renovate Lift)
4. งานฐานรากรับไซโล (Silo Foundation)
5. งานพื้นปรับระดับสำหรับขนถ่ายสินค้า (Dock Leveler)
6. งานเสริมพื้นด้วยเหล็กรูปพรรณเพื่อรับเครื่องจักร (Slab Reinforcement)

 

    หมวดที่ 2 งานซ่อมแซมและปรับปรุงทั่วไป (General Work)

บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร อยุธยา ปทุมธานี ตัวอย่างเช่นงานดังต่อไปนี้

1. งานซ่อมแซมปรับปรุงสำนักงาน (Maintenance Office)
2. งานติดตั้งรั้ว (Fence)
3. งานติดตั้งระบบกันซึมหลังคายางสังเคราะห์ (Coating Synthetic Rubber)
4. งานทาสี (Paint work)
5. งานโรงจอดรถ (Cars Park)
6. งานโกดังสินค้า (Warehouse)
7. งานถนนคอนกรีต (Concrete Road)
8. งานเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาเป็นเมทัลชีท (Renovate Roof)

(ต้องขออภัยลูกค้าที่ทางบริษัทไม่สามารถให้บริการงานหมวดที่ 2 นี้ได้ทั้วประเทศ เนื่องด้วยระบบการวางแผน
และปฏิบัติงานไม่สามารถรับรองได้เกินพื้นที่ดังกล่าวข้างต้นค่ะ)

Grand C.O. Engineering.Co.,Ltd. Tel.02-9881093 Fax: 02-9881094