Home Our Service Portfolio Eng Service Contact Us  
ประวัติกิจการ ความตั้งใจ ความมุ่งมั่น

ความตั้งใจ ความมุ่งมั่น

    "ความสุขและความภาคภูมิใจของเราเกิดจากการที่สามารถแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้"

ความตั้งใจและความมุ่งมั่นของเรา ในการที่จะไม่หยุดศึกษาเรียนรู้กับโจทย์ใหม่ๆ ที่เข้ามาทุกวัน  งานซ่อมแซมและต่อเติมเป็นโจทย์ที่ต้องตั้งสมการในหลายๆ รูปแบบ เพื่อให้ครอบคลุมกับปัญหาและเอาคำตอบที่ใกล้เคียงหรือดีที่สุด มากำหนดวิธีการ วิธีซ่อม วิธีทำงาน

...ขอบคุณ...งานยากๆ ทุกตัว ที่เป็นเสมือนครูอาจารย์
        ...ขอบคุณ...ทุกปัญหาที่หมุนเวียนเข้ามาให้แก้
             ...ขอบคุณ...ลูกค้าทุกท่านที่ให้โอกาสและให้ความเชื่อมั่นในบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

เพราะงานบางตัวเกิดจากจินตนาการและไอเดียบวกกับรายการคำนวณทางวิศวกรรม ท่านก็ให้ความไว้วางใจซื้อบริการ

งานซ่อม เป็นงานที่ต้องมองย้อนกลับจากเหตุปัจจัยที่เกิด มองจากที่สูงไปหาที่ต่ำ มองจากผลเสียหายที่เกิดไปหาสาเหตุที่ทำให้เสียหาย ระยะเวลากว่า 9 ปี ที่บริษัทฯ ได้เปิดดำเนินกิจการมา ได้เรียนรู้และศึกษาการทำงานทั้งที่เป็นงานก่อสร้างใหม่ และงานต่อเติมซ่อมแซม ใช้รูปแบบการทำงาน  การวางแผนก่อสร้างในระบบใหญ่ๆ มาดัดแปลงให้เหมาะสมกับการทำงานซ่อมแซม ต่อเติมโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ บางอย่างต้องเพิ่มกลยุทธิ์การทำงานเข้าไป จะทำเหมือนกับการก่อสร้างขนาดใหญ่ไม่ได้ ระบบหมุนเวียน ผลัดเปลี่ยนช่างแต่ละชุดในการเข้าทำงานตามไซต์ต่างๆ ต้องชัดเจน มีการประสานงานที่ดี 

      บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสให้บริการกลุ่มลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ มีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน ใช้สินค้าและวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาผลิตงาน ถ้าเราใช้ของดีมีคุณภาพอายุการใช้งานยาวนานขึ้นก็เท่ากับเป็นการร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลือง

Grand C.O. Engineering.Co.,Ltd. Tel.02-9881093 Fax: 02-9881094