Home About Us Our Service Portfolio Contact Us  
เทคนิควิศวกรรม
(Engineering Technique)
  1.  ทดสอบความหนาแน่นของดินในสนาม        (Field Density Test)

  2. การเจาะสำรวจดินเพื่อออกแบบเสาเข็ม

  3. ทดสอบการรับกำลังของพุก  

  4. บริการตรวจสอบพื้นเพื่อ (Recheck Load) 

  5. ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม 


   เทคนิควิศวกรรม (Engineering Technique)
การตรวจสอบทางเทคนิควิศวกรรมเป็นอีกนโยบายหนึ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมีความตระหนักอยู่เสมอ เพราะการทำงานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้าถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก การทดสอบกำลังของวัสดุ เช่น เหล็กหรือคอนกรีต บริษัทฯ
จะส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบ  ณ  สถาบันการศึกษาของรัฐที่ได้รับการยอมรับ  หรือบางครั้งก็จ้างบริษัทฯ เอกชนที่มีชื่อเสียงเข้ามาทำการทดสอบที่หน้างาน เพื่อเพิ่มความมั่นใจในงานที่ได้ติดตั้งและก่อสร้างให้กับลูกค้า ตัวอย่างการทดสอบดังกล่าว 5 รายการบริษัทฯ ได้ทำการทดสอบอยู่เป็นประจำ ตามแต่ชนิดและสภาพของงานซ่อมแซมที่ได้ทำให้ลูกค้า...

2. การเจาะสำรวจดินเพื่อออกแบบเสาเข็ม
ความลึกของชั้นดินที่ให้ปลายของเข็มรับน้ำหนักมีความสำคัญต่อความแข็งแรงของโครงสร้าง โดยทั่วไปแล้วดินบริเวณกรุงเทพมหานครจะมีความลึกของเสาเข็มประมาณ 19.0 - 21.0 เมตร แต่ในบางพื้นทีเช่น บางพลี สมุทรปราการ อาจจะต้องใช้ความลึกของเสาเข็มมากกว่า ดังนั้นเพื่อให้การทำงานที่เกี่ยวข้องกับฐานรากของโรงงานอุตสาหกรรม ฐานรับเครื่องจักรต่างๆมีความแข็งแรงรับน้ำหนักของเครื่องจักรได้เต็มประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย บริษัทฯ จะแนะนำให้ลูกค้าทำการเจาะสำรวจความลึกของดินก่อนเพื่อมาวิเคราะห์และออกแบบเสาเข็ม หรือบางกรณีลูกค้าอาจจะมีข้อมูลการตอกเสาเข็มอยู่แล้ว จากแบบก่อสร้างเดิมของโรงงานท่านก็สามารถใช้อ้างอิงในการทำงานได้เช่นเดียวกัน  หรือมีข้อมูล Boring Log ของกรมโยธาธิการ ของบริษัทฯ เอกชนที่เจาะสำรวจดินมีความเป็นมาตรฐานก็สามารถใช้อ้างอิงได้อีกทางหนึ่ง อย่างไรก็ตามในขณะที่ทำการก่อสร้างบริษัทฯ ก็มีวิศวกรคอยตรวจสอบงานให้ท่านอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เกิดความมั่นใจและปลอดภัยที่สุด

 


Grand C.O. Engineering.Co.,Ltd. Tel.02-9881093 Fax: 02-9881094