Home About Us Our Service Portfolio Contact Us  
เทคนิควิศวกรรม
(Engineering Technique)
  1.  ทดสอบความหนาแน่นของดินในสนาม        (Field Density Test)

  2. การเจาะสำรวจดินเพื่อออกแบบเสาเข็ม

  3. ทดสอบการรับกำลังของพุก  

  4. บริการตรวจสอบพื้นเพื่อ
     (Recheck Load)
 

  5. ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม 


   เทคนิควิศวกรรม (Engineering Technique)
การตรวจสอบทางเทคนิควิศวกรรมเป็นอีกนโยบายหนึ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมีความตระหนักอยู่เสมอ เพราะการทำงานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้าถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก การทดสอบกำลังของวัสดุ เช่น เหล็กหรือคอนกรีต บริษัทฯ
จะส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบ  ณ  สถาบันการศึกษาของรัฐที่ได้รับการยอมรับ  หรือบางครั้งก็จ้างบริษัทฯ เอกชนที่มีชื่อเสียงเข้ามาทำการทดสอบที่หน้างาน เพื่อเพิ่มความมั่นใจในงานที่ได้ติดตั้งและก่อสร้างให้กับลูกค้า ตัวอย่างการทดสอบดังกล่าว 5 รายการบริษัทฯ ได้ทำการทดสอบอยู่เป็นประจำ ตามแต่ชนิดและสภาพของงานซ่อมแซมที่ได้ทำให้ลูกค้า...

 4. บริการตรวจสอบพื้นเพื่อ (Recheck Load)   
บางครั้งสภาพหน้างานไม่มีข้อมูลของโครงสร้างหรือการรับน้ำหนักของพื้น  บริษัทฯจะต้องเจาะหาความลึกของพื้น พร้อมทั้งสแกนดูขนาดและระยะของเหล็กเสริม เพื่อมาใช้คำนวณย้อนกลับว่าพื้นสามารถรับน้ำหนักได้เท่าไรวางเครื่องจักรได้หรือไม่

 


Grand C.O. Engineering.Co.,Ltd. Tel.02-9881093 Fax: 02-9881094