Home About Us Our Service Portfolio Contact Us  
เทคนิควิศวกรรม
(Engineering Technique)
  1.  ทดสอบความหนาแน่นของดินในสนาม        (Field Density Test)

  2. การเจาะสำรวจดินเพื่อออกแบบเสาเข็ม

  3. ทดสอบการรับกำลังของพุก  

  4. บริการตรวจสอบพื้นเพื่อ(Recheck Load)

  5. ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม 


   เทคนิควิศวกรรม (Engineering Technique)
การตรวจสอบทางเทคนิควิศวกรรมเป็นอีกนโยบายหนึ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมีความตระหนักอยู่เสมอ เพราะการทำงานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้าถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก การทดสอบกำลังของวัสดุ เช่น เหล็กหรือคอนกรีต บริษัทฯ
จะส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบ  ณ  สถาบันการศึกษาของรัฐที่ได้รับการยอมรับ  หรือบางครั้งก็จ้างบริษัทฯ เอกชนที่มีชื่อเสียงเข้ามาทำการทดสอบที่หน้างาน เพื่อเพิ่มความมั่นใจในงานที่ได้ติดตั้งและก่อสร้างให้กับลูกค้า ตัวอย่างการทดสอบดังกล่าว 5 รายการบริษัทฯ ได้ทำการทดสอบอยู่เป็นประจำ ตามแต่ชนิดและสภาพของงานซ่อมแซมที่ได้ทำให้ลูกค้า...

5. ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม  
เพื่อให้มีความมั่นใจในการรับน้ำหนักของเสาเข็มและถูกต้องตามที่วิศวกรได้ออกแบบเอาไว้ บริษัทฯ มีการทดสอบความสมบูรณ์ของเข็มด้วยวิธี Seismic Test ก่อนที่จะทำการก่อสร้างฐานราก เราจึงใส่ใจในทุกรายละเอียดของการซ่อมแซมและต่อเติม เพื่อให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันกับการก่อสร้างขนาดใหญ่ในระบบสากล

 


Grand C.O. Engineering.Co.,Ltd. Tel.02-9881093 Fax: 02-9881094