Home About Us Our Service Portfolio Contact Us  
เทคนิควิศวกรรม
(Engineering Technique)
  1.  ทดสอบความหนาแน่นของดินในสนาม        (Field Density Test)

  2. การเจาะสำรวจดินเพื่อออกแบบเสาเข็ม

  3. ทดสอบการรับกำลังของพุก  

  4. บริการตรวจสอบพื้นเพื่อ (Recheck Load) 

  5. ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม 


   เทคนิควิศวกรรม (Engineering Technique)
การตรวจสอบทางเทคนิควิศวกรรมเป็นอีกนโยบายหนึ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมีความตระหนักอยู่เสมอ เพราะการทำงานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้าถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก การทดสอบกำลังของวัสดุ เช่น เหล็กหรือคอนกรีต บริษัทฯ
จะส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบ  ณ  สถาบันการศึกษาของรัฐที่ได้รับการยอมรับ  หรือบางครั้งก็จ้างบริษัทฯ เอกชนที่มีชื่อเสียงเข้ามาทำการทดสอบที่หน้างาน เพื่อเพิ่มความมั่นใจในงานที่ได้ติดตั้งและก่อสร้างให้กับลูกค้า ตัวอย่างการทดสอบดังกล่าว 5 รายการบริษัทฯ ได้ทำการทดสอบอยู่เป็นประจำ ตามแต่ชนิดและสภาพของงานซ่อมแซมที่ได้ทำให้ลูกค้า...

 3. ทดสอบการรับกำลังของพุก  
พุกหรือ Bolt ที่ได้ติดตั้งไปแล้ว  บริษัทฯ ทำการทดสอบการรับกำลังดึงเพื่อให้มั่นใจว่างานที่ออกแบบและติดตั้งสามารถรับน้ำหนักได้อย่างปลอดภัย  โดยเฉพาะแรงลมต่างๆ ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น จึงต้องใส่ใจกับการรับแรงดึงของ Bolt ทุกตัวเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด

 


Grand C.O. Engineering.Co.,Ltd. Tel.02-9881093 Fax: 02-9881094