Home About Us Our Service Eng Service Contact Us  
ตัวอย่างผลงาน (Portfolio)
   หมวดที่ 1 งานทางด้านโครงสร้างวิศวกรรม                   (Engineering Work)

งานทำฐานรากรับเครื่องจักร

งานทำพื้นยื่นรับเครื่องจักร

ติดตั้ง Dock Leveler

ต่อขยายลิฟท์ขนส่งสินค้า 

เสริมโครงสร้างพื้นด้วยเหล็กรูปพรรณ 

ฐานรากรับไซโล 120 ตัน

   หมวดที่ 2 งานซ่อมแซมและปรับปรุงทั่วไป                (General Work)

ติดตั้งรั้วโรงงาน

ติดตั้งโรงจอดรถ

ซ่อมแซมปรับปรุงสำนักงาน

ถนนคอนกรีตและแอสฟัลท์

เปลี่ยนหลังคากระเบื้องเป็นเมทเทิลชีท

ติดตั้งระบบกันซึมด้วยยางสังเคราะห์


   งานทำพื้นยื่นรับเครื่องจักร(รับน้ำหนัก 2.0 ตัน / ตรม.)
สแกนหาตำแหน่งเหล็กเสริมในคอนกรีตก่อนทำการ Coring หรือตัดเจาะ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่ตัดเหล็กเสริมที่สำคัญของตัวอาคาร ลูกค้าใช้พื้นยื่นในการลำเลียงเครื่องจักรเข้า-ออกตัวอาคาร   เนื่องจากต้องการพื้นที่ยื่นออกมาจากตัวอาคารมากกว่ากันสาดปกติ (1.0-1.5 เมตร) สำหรับงานนี้บริษัทฯ ทำพื้นยื่นออกมาจากตัวอาคาร 2.50 เมตร และเอาเครื่องจักรหนัก 2-3 ตันยกขึ้นไปวางก่อนลำเลียงเข้าตัวอาคารบริเวณชั้นที่ 2 ของโรงงาน จึงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยขั้นสูงสุด ทั้งชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้าที่เป็นเครื่องจักร มูลค่าหลายสิบล้านบาท

Grand C.O. Engineering.Co.,Ltd. Tel.02-9881093 Fax: 02-9881094