Home About Us Our Service Eng Service Contact Us  
ตัวอย่างผลงาน (Portfolio)
   หมวดที่ 1 งานทางด้านโครงสร้างวิศวกรรม                   (Engineering Work)

งานทำฐานรากรับเครื่องจักร

งานทำพื้นยื่นรับเครื่องจักร

ติดตั้ง Dock Leveler

ต่อขยายลิฟท์ขนส่งสินค้า 

เสริมโครงสร้างพื้นด้วยเหล็กรูปพรรณ 

ฐานรากรับไซโล 120 ตัน

   หมวดที่ 2 งานซ่อมแซมและปรับปรุงทั่วไป                (General Work)

ติดตั้งรั้วโรงงาน

ติดตั้งโรงจอดรถ

ซ่อมแซมปรับปรุงสำนักงาน

ถนนคอนกรีตและแอสฟัลท์

เปลี่ยนหลังคากระเบื้องเป็นเมทเทิลชีท

ติดตั้งระบบกันซึมด้วยยางสังเคราะห์


   งานฐานรากรับไซโล 120 ตัน 
ออกแบบฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก รับไซโลปูนซิเมนต์และทำการติดตั้งภายใน 15 วัน  โดยใช้ High Strength Concrete เพื่อให้ลูกค้าผลิตคอนกรีตสำเร็จส่งขายได้รวดเร็วทันตามความต้องการของตลาด เพราะการแข่งขันในปัจจุบัน ความรวดเร็วและรองรับตลาดได้ทันเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้  บริษัทฯ ได้ทำการก่อสร้างฐานรากรับไซโลในหลายจังหวัด  เช่น ภูเก็ต กระบี่ ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี นครราชสีมา และหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร  การบริหารจัดการใช้สำนักงานของบริษัทฯ เป็นศูนย์กลางการทำงาน เตรียมวัสดุที่เดียวและขนส่งเข้าติดตั้งตามพื้นที่ต่างๆ ดังกล่าว

Grand C.O. Engineering.Co.,Ltd. Tel.02-9881093 Fax: 02-9881094